CRS305-1G-4S+IN
CRS305-1G-4S+IN
CRS305-1G-4S+IN
CRS305-1G-4S+IN
CRS305-1G-4S+IN
CRS305-1G-4S+IN

CRS305-1G-4S+IN


روتر سوئیچ میکروتیک Mikrotik CRS305-1G-4S+IN محصولی که به تازگی روانه بازار گردیده و دارای طراحی متفاوتی نسبت به هم نوعان قبلی خود می باشد . در این روتر سوئیچ سعی شده باکس آن طوری طراحی شود که تا از القای حرارت به حد زیادی جلوگیری شود که در نهایت منجر به طول عمر دستگاه خواهد شد . به ظاهر و اندازه ی کوچک این محصول نگاه نکنید او دارای قابلیتهای زیادی است .